O firmie

Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 3525

CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

 

Organem zarządzającym w Spółce jest jednoosobowy Zarząd Spółki. Organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza w liczbie trzech osób. Funkcję Walnego Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Głogówka.

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także obszar innych państw. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

W ramach struktury organizacyjnej Spółka posiada dwa podstawowe działy usługowe, to jest Dział Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych oraz Dział Wodociągów i Kanalizacji.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000 (jedenaście tysięcy) udziałów.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000549841 SR w Opolu, VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Mienia Komunalnego, będącego Samorządowym Zakładem Budżetowym Gminy, na podstawie Uchwały  Rady Gminy Nr IV/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej.